Skip to main content

Resevillkor

Resenärsinfo med anledning av corona (covid-19)>>

Resenärers rättigheter

Konsumentverket ger privatpersoner oberoende information och vägledning på webbplatsen Hallå konsument

Där finns också  en reseguide där du som resenär kan läsa mer om dina rättigheter före, under och efter din resa. Reseguide för tåg- och paketresor  

RESPLUS

Har du haft Resplusbiljett och råkat ut för försening så fyll i här: Resplus förseningsersättning webbformulär (öppnas i nytt fönster)

Särskilda villkor

BOKNINGSBEKRÄFTELSE/DELTAGARBEVIS
Missförstånd kan ske vid bokningstillfället. Resenären skall därför kontrollera alla uppgifter som står på bokningsbekräftelsen/deltagarbeviset så som avgångstider, priser osv. Granskningen skall göras omgående och felaktigheter omedelbart påtalas.

NÄR SKALL JAG BETALA MINA BILJETTER?
Biljetterna betalas vid bokningstillfället om inte annat avtalats.

VAD GÄLLER OM JAG VILL BOKA OM ELLER AVBOKA MINA BILJETTER?
Eventuell ändring eller avbokning av bekräftad bokning medför en kostnad av 50 kr. Vid avbokning senare än 30 dagar före avresa kommer resenären att debiteras med procentsats av bokningens värde enligt följande: 30 – 15 dagar: 15% 14 dagar – 24 timmar: 50% Mindre än 24 timmar: 100%

NÄR SKALL JAG BETALA MIN PAKETRESA?
Om resenären bokat tidigare än 40 dagar före avresa betalas inom 14 dagar en anmälningsavgift, 10% av resans totala pris, exklusive avbeställningsskydd. Slutlikvid skall vara oss tillhanda senast 40 dagar före avresa. Om bokning sker mindre än 40 dagar före avresa betalas hela resans pris omgående. När anmälningsavgiften är betald räknas bokningen som bindande. I och med att anmälningsavgiften betalas godtar resenären samtidigt de resevillkor som arrangören tillämpar för resan.

VAD HÄNDER OM JAG INTE BETALAR I TID?
Om anmälningsavgiften ej kommer i tid, kommer resan att avbokas. Om resenären missar betalning av resans slutlikvid räknas detta som en avbeställning från resenärens sida och kommer att debiteras avbeställningskostnader enligt nedan.

VAD GÄLLER OM JAG VILL BOKA OM ELLER AVBOKA MIN PAKETRESA?
Ändring av bekräftad bokning kostar 300 kr samt eventuella tilläggskostnader som Destination Inlandsbanan AB pådrar sig för att genomföra ändringen.
Avbokning måste ske muntligen eller skriftligen till Destination Inlandsbanan AB, varifrån din bekräftelse är utställd. Avbokning på annat sätt godtas ej. Vid avbokning utgår alltid en expeditionsavgift med 200 kr samt en avbeställningsavgift vilka avräknas från anmälningsavgiften. Avgift för avbeställningsskydd återbetalas ej. Avbeställningsavgiften beräknas utifrån antal dagar till avresa vid avbokning.

Avbeställningsavgift Inlandsbanan & Hurtigruten och Jokkmokks Marknad
Vid avbokning mer än 90 dagar före avresa erlägger resenären 800 kr i avbeställningsavgift.

90 – 41 dagar: 20% (motsvarar anmälningsavgiften)
40 - 15 dagar: 50% 14 dagar eller mindre: 100%

Avbeställningsavgift övriga paketresor
Vid mer än 60 dagar före avresa erlägger resenären 5% av paketets pris.
60 – 15 dagar före avresa: 15% 14 dagar – 24 timmar: 50%
Mindre än 24 timmar: 100%

AVBESTÄLLNINGSSKYDD VID SJUKDOM
Resenären kan köpa ett avbeställningsskydd vid bokningstillfället. Det kostar 300 kr per person. Avbeställningsskydd för barn t o m 15 år är gratis. Med undantag för en expeditionsavgift på 200 kr är resenären härigenom skyddad mot avbeställningskostnader enligt ” Allmänna villkor för paketresor” punkt 3.2.1 – 3.2.3.
Intyg från läkare eller myndighet krävs för att styrka skäl till avbeställning. Intyget skall sändas till Destination Inlandsbanan AB, senast 10 dagar efter avbokningstillfället.

ÖVRIGT
Arrangör och återförsäljare av dessa paket är Destination Inlandsbanan AB, org.nr. 556629-7692.
Box 561, 831 27 Östersund. Telefon 0771-53 53 53. Destination Inlandsbanan AB reserverar sig för eventuella tryckfel och prisändringar. Destination Inlandsbanan AB har ställt garantier till Kammarkollegiet enligt Paketreselagen/Resegarantilagen.

Allmänna villkor för paketresor

Konsumentverket, å ena sidan, och Svenska Rese- och Turistindustrins Samarbetsorganisation, å andra sidan har träffat följande överenskommelse att gälla fr.o.m. 1993-02-02:
Punkten 5.5 har ändrats och punkten 5.6 har tillkommit efter överenskommelse mellan parterna 1994-08-30:

1. AVTALET

Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fodra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras av någon annan än arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som arrangören.

1.2 Uppgifter i arrangörens kataloger och broschyrer är bindande för dem. En arrangör får dock ändra uppgifter i kataloger och broschyrer innan avtal har träffats. Detta får dock endast ske om ett uttryckligt förbehåll om det har gjorts i katalogen eller broschyren och om resenären tydligt informerats om ändringen.

1.3 Arrangören skall hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.

1.4 Anslutningsresa ingår i avtalet endast om den säljs eller marknadsförs tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.

1.5 Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar. Arrangören skall bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.

2. BETALNING AV PRISET FÖR RESA

2.1 Resenären skall betala resans pris senast den tidpunkt som framgår av avtalet.

2.2 Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 40 dagar före avresan, om inte annat särskilt överenskommits.

2.3 Arrangören får i samband med bekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgiften skall vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt).

2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd om inte detta är oskäligt.

3. RESENÄRENS RÄTT TILL AVBESTÄLLNING AV RESAN

3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande:

3.1.1 Om avbeställningen sker tidigare än 30 dagar före avresan mot erläggande av en kostnad motsvarande 5% av resans pris, dock lägst 200 kronor.

3.1.2 Om avbeställningen sker därefter men tidigare än 14 dagar före avresan, mot erläggande av en kostnad motsvarande 15% av resans pris.

3.1.3 Om avbeställningen sker därefter men tidigare än 24 timmar före avresan, mot erläggande av en kostnad motsvarande 50% av resans pris.

3.1.4 Om avbeställningen inom 24 timmar före avresan skall resenären betala hela resans pris med avdrag för eventuell reseskatt.

3.1.5 För s.k. bilpaketresor (resa med egen bil, färjetransport och inkvartering i stuga eller lägenhet) gäller att resenären skall betala hela resans pris vid avbeställning senare än 30 dagar före avresan.

3.2 Om resenären träffat avtal om avbeställningsskydd har resenären i fall som anges i punkt 3.2.1-3.2.3 rätt att avbeställa utan annan kostnad än den expeditionsavgift som framgår av arrangörens katalog eller broschyr. Expeditionsavgiften får uppgå till 5% av resans pris, dock högst 200 kronor. Vad resenären erlagt för avbeställningsskyddet skall inte återbetalas.

3.2.1 Om resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärerna eller dennes makes/makas eller sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för resenären enligt 1.5 drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denne händelse är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan.

3.2.2 Om en annan händelse drabbar resenären efter det att avtalet blivit bindande enligt punkt 1.5 och om händelsen är av så ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva att resenären skall genomföra resan. Resenären skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då resan beställdes. Sådan ingripande händelse är t.ex. brand i den egna bostaden.

3.2.3 Om person med vilken resenären gemensamt beställt resan av-beställer sin resa med stöd av punkterna 3.2.1 eller 3.2.2 och det är oskäligt att resenären skall genomföra resan utan den andra personens sällskap.

3.2.4 Resenär som bokat gemensam inkvartering med person som avbeställt resan med stöd av punkterna 3.2.1-3.2.3 skall erhålla inkvartering av samma standard som enligt avtalet på avtalet eller likvärdigt hotell/anläggning, i rum/lägenhet som är storleksmässigt anpassad till det kvarstående antalet resenärer i sällskapet. Kvarstående resenärer skall vara berättigade att mot erläggande av det av arrangören uppgivna tillägget behålla det ursprungligen bokade inkvarteringsalternativet. Vid paketresor med buss, båt, tåg eller reguljärt flyg skall resenären i fall som ovan angivits i denna punkt erlägga det tillägg som enligt gällande prislista skall utgå vid inkvartering med högre standard, t.ex. enkelrum i stället för dubbelrum.

3.2.5 Resenären skall avbeställa resa så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledningen uppkommit. Grunden för avbeställningen skall på tillförlitligt sätt styrkas med läkar- och/eller släktskapsintyg.

3.3 Avbeställning skall ske på det sätt som anges i katalog, broschyr eller i färdhandlingar.

3.4 Efter avbeställning skall belopp som resenären har tillgodo enligt ovan återbetalas utan dröjsmål.

4. RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET

4.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t.ex. vara att transportföretag eller annan som arrangören har anlitat enligt gällande regler skall godta byte av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om sin avsikt.

4.2 När avtalet överlåts är överlåtaren och förvärvaren solidariskt ansvariga gentemot den andra parten i avtalet för vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader, dock högst 200 kr, som kan uppkomma på grund av överlåtelse.

5. ARRANGÖRENS ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN OCH INSTÄLLANDE AV RESAN

5.1 ARRANGÖRENS RÄTT ATT ÄNDRA AVTALSVILLKOREN
Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att detta får ske. Priset får höjas endast om del dessutom av avtalet fram går tydligt hur det nya priset skall fastställas.

5.2 RESENÄRENS RÄTT ATT FRÅNTRÄDA AVTALET
Resenären får frånträda avtalet, om arrangören förklarar att han inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären. Resenären får också frånträda avtalet om avtalsvillkoren ändras väsentligt till hans nackdel.
Om arrangören avser att bryta avtalet, eller om han vill ändra avtalsvillkoren, skall han underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt första stycket.
Resenären skall inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet. Gör han inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.

5.3 RESENÄRENS RÄTT TILL ERSÄTTNINGSRESA
Frånträder resenären avtalet enligt 5.2 har han rätt till annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören eller återförsäljaren kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden.
Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, skall han snarast få tillbaka vad han betalt enligt avtalet. Bestämmelserna i första och andra stycket gäller också om arrangören ställer in resan utan att resenären är skuld till det.

5.4 RESENÄRENS RÄTT TILL SKADESTÅND, ARRANGÖRENS INSTÄLLNING AV RESAN
I sådana fall som avses i 5.3 har resenären rätt till skadestånd från arrangören, om det är skäligt.
Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resa föreligger inte, om arrangören visar

  1. att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären senast 14 dagar före avresan skriftligen underrättas om att resan ställts in (vid resor med en varaktighet av högst 5 dagar gäller att resenären skall underrättas senast 10 dagar före avresan) eller

  2. att resan inte kunnat genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt första stycket 2 endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.

5.5 ÄNDRING AV PRISET
Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet enligt 1.5 ovan blivit bindande för parterna,får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningar om dessa beror på:

  1. Ändringar i transportkostnader,

  2. Ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, eller

  3. Ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan.
     

Rätt till prishöjning enligt 1 och 3 ovan föreligger endast om kostnadsökningen överstiger 60 kr.
Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Arrangören skall så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Resans pris skall sänkas om arrangörens kostnader tidigare än 20 dagar före den avtalade avresedagen; av samma skäl som ovan angivits, minskar. Vid kostnadsminskningar enligt 1 och 3 ovan skall priset sänkas endast om kostnadsminskningen överstiger 60 kr.

5.6 ARRANGÖRENS OCH RESENÄRENS RÄTT ATT FRÅNTRÄDA AVTALET VID INGRIPANDE HÄNDELSER MM.
Arrangören och resenären har var och en rätt att frånträda avtalet,om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna enligt 1.5 på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof,krigshandling,generalstrejk eller annann ingripande händelse,som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan skall genomföras.
För att avgöra om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits skall sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.

6. ARRANGÖRENS ÄNDRINGAR EFTER AVRESAN, FEL OCH BRISTER

6.1 UTEBLIVNA PRESTATIONER
Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, skall arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären.
Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, skall arrangören, om det är skäligt, utan extra kostnad för resenären tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner.
Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för resenären är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.

6.2 ANDRA FEL OCH BRISTER
Vid andra fall de avtalade tjänsterna är sådana som anges 6.1 har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom. Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på att hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt andra stycket endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.
Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i andra eller tredje stycket skall arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.

6.3 SKADESTÅNDETS OMFATTNING
Skadestånd enligt dessa villkor omfattar förutom ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada.
Skador som omfattas av bestämmelserna i sjölagen (1891.35 s. 1), luftfartslagen (1957: 297), järnvägstrafiklagen (1985:192) eller lagen (1985 :193) om internationell järnvägstrafik ersätts enligt de lagarna i stället för enligt dessa villkor. Arrangören är dock alltid skyldig att ersätta resenären för vad denne har rätt att fordra enligt de nämnda lagarna.
Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.

7. REKLAMATION OCH AVHJÄLPANDE

7.1 Resenären får inte åberopa fel i vad han har rätt ett fordra till följd av avtalet, om han inte inom skälig tid efter tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Det bör om möjligt ske på resmålet.

7.2 Utan hinder av 7.1 får resenären åberopa fel, om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

7.3 Om resenären framför klagomål som inte är obefogade, skall arrangören eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.

8. RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN

8.1 ARRANGÖRENS ANVISNINGAR M.M.
Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och för transporter, hotell etc och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.

8.2 RESENÄRENS ANSVAR FÖR SKADA
Resenären är ansvarig för skada som denne vållar arrangören genom försummelse, t.ex. genom att inte följa lämnade anvisningar eller föreskrifter.
Det åligger resenären att ersätta skada som är lagligen grundad gentemot någon som arrangören anlitar för att medverka vid resans genomförande.

8.3 PASS, VISUM, HÄLSOBESTÄMMELSER M.M.
Innan avtal sluts skall arrangören eller återförsäljaren på lämpligt sätt informera om sådana hälsobestämmelser som blir tillämpliga under resan samt, i den mån det har betydelse för resenären, om vad som gäller ifråga om pass och visum för medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Resenären är dock själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som t.ex. innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring.
Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, t.ex. hemtransport av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.

8.4 AVVIKANDE FRÅN ARRANGEMANGET
Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller till dennes representant. Resenären skall senast 24 timmar före av  arrangören uppgiven återresetid kontakta denne för kontroll av uppgifter om hemresan.

9. TVISTLÖSNING

Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas på Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

10. GDPR

Inlandsbanan följer GDPR. Dina personuppgifter behandlas i syfte att upprätthålla kundrelationen. Du kan begära att få dina uppgifter borttagna eller rättade genom att kontakta Inlandsbanan.

Personuppgifter och GDPR

GDPR - DET NYA EUROPEISKA DATALAGRINGSDIREKTIVET

För Inlandsbanan är det viktigt att dina personuppgifter som vi lagrar är väl skyddade. Nedan kan du läsa mer om hur vi sparar och använder dina personuppgifter, samt dina rättigheter.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG 

Personuppgiftsansvarig är Destination Inlandsbanan AB. Skyddet av dina personuppgifter är viktigt för oss. Skyddet är även lagreglerat i Personuppgiftslagen som ersätts av Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation) den 25 maj 2018. Nedan kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Om du vill kontakta oss gör du det på Destination Inlandsbanan AB, Box 171, 831 22 ÖSTERSUND, telefon 0771-53 53 53, eller e-post info@inlandsbanan.se

VILKA PERSONUPPGIFTER SOM SAMLAS IN 

Personuppgifter som kommer att behandlas inkluderar, men är inte begränsat till, namn, födelsedatum, kön, adress, e-postadress och telefonnummer. 

Vi kan även komma att behandla önskemål om specialkost eller särskild information från dig om ditt hälsotillstånd inför resan om det är relevant för att kunna fullgöra resan. 

Personuppgifterna lämnar du själv i samband med beställning av resa, beställning av broschyr eller nyhetsbrev, via telefon via beställning hos våra återförsäljare eller vid besök hos oss. 

ÄNDAMÅL MED PERSONUPPGIFTSBEHANDLINGEN 

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden i beställda resor och tilläggsprodukter samt hålla dig informerad om aktuella resor och liknande. 

Behandling av dina personuppgifter kan även komma att ske för att vi skall kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar, förordningar och för att hantera frågor och klagomål. 

Utöver ovan angivna ändamål samtycker du till att dina personuppgifter kan komma att användas för ändamålen nedan samt utgöra underlag för våra marknads- och kundanalyser, riskhantering och statistik för att kunna ge dig ett bättre reseerbjudande och bättre service. 

Vi kan, om du inte skriftligen har motsatt dig direkt marknadsföring, även komma att använda dina personuppgifter för att tillhandahålla olika erbjudanden om tjänster och/eller produkter från oss. Du kan när som helst avregistrera dig från marknadsföring t ex genom länk i nyhetsbrev. 

Genom att lämna uppgifter om ditt hälsotillstånd samtycker du till att vi behandlar denna personuppgift i syfte att tillhandahålla den resa, annan tjänst och/eller produkt som du beställt. Uppgifter om hälsotillstånd används aldrig för statistik, marknadsanalyser eller marknadsföring. 

LAGRING AV PERSONUPPGIFTER 

Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen ovan. Normalt lagrar vi dina personuppgifter i 2 år från det att din senaste resa genomförts eller från det att du haft kontakt med oss i övrigt. När du anmält dig till att få nyhetsbrev och erbjudanden från oss sparar vi dina uppgifter tills vidare. Du kan när som helst enkelt via länk i nyhetsbrev eller genom att kontakta oss på adress enligt ovan avanmäla dig och få alla dina uppgifter borttagna. 

I vissa fall kan vi behöva lagra uppgifter under längre tid när det krävs av lag (t ex bokföringslag) eller vid t ex reklamation. 

VILKA SOM KAN KOMMA ATT BEHANDLA PERSONUPPGIFTERNA 

Dina personuppgifter behandlas av vår personal samt av våra samarbetspartners för systemtjänster och administrativa tjänster med vilka vi har avtal om skydd av personuppgifter, personuppgiftsbiträdesavtal. 

Dina personuppgifter kan även komma att behandlas inom resebranschen, t ex av flygbolag, bussbolag, hotell och lokala samarbetspartners på resmålet. Endast nödvändig information lämnas vid varje sådant tillfälle. 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER I LÄNDER UTANFÖR EU OCH EES 

Beroende på var ditt resmål är beläget och vilka samarbetspartners som används kan dina personuppgifter komma att behandlas utanför EU och EES. Även om slutmålet för en resa är inom EU / EES kan t ex transportbolag och hotell vara baserade utanför EU / EES. Endast den information som behövs för genomförande av resan och andra tjänster lämnas till samarbetspartners. 

Genom att lämna dina personuppgifter till oss samtycker du till att vi behandlar personuppgifter utanför EU och EES och är medveten om att lagstiftning för skydd av personuppgifter kan vara lägre än inom EU  och EES. 

DINA RÄTTIGHETER TILL UPPGIFTER OM DIG. 

Du har rätten att, när som helst, återkalla ditt samtycke till att vi behandlar de uppgifter som du har lämnat till oss. 

Detta innebär att du också kan begära rättning eller radering av dina personuppgifter. En sådan begäran görs skriftligen till oss. Dina uppgifter kommer då att vara korrigerade eller raderade inom en månads tid. Om du har en aktuell resa som inte är genomförd eller avslutad, eller har en pågående reklamation eller liknande kommer uppgifterna raderas inom en månad efter detta slutförts. 

Du kan med ditt lösenord och e-post logga in på Min Sida och se personuppgifter vi lagrar om dig och dina resor. Du kan där även rätta och uppdatera uppgifter. Du kan även kontakta oss med begäran om att få tillgång till den registrerade information som vi har om dig, vilket vi kommer att lämna inom en månad. 

Vill du veta mer om Dataskyddsförordningen (GDPR)?  

På datainspektionens webbplats, datainspektionen.se, finns mer information om dataskyddsförordningen (GDPR).